foto2

UOS Lidmaatschap

Kalenderjaar & contributie

 • Het UOS-kalenderjaar en -seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
 • De lidmaatschapscontributie bedraagt € 475,= (geen BTW) per jaar.
 • Uw deelname aan UOS-activiteiten, die in de maanden september t/m juni veelal op een donderdag(avond) gehouden worden, is hierbij inbegrepen, inclusief drankjes, hapjes en diners.
 • Voor nieuwe leden die halverwege het contributiejaar (dus na 31 januari) instappen, kent de UOS een gereduceerd tarief. Zij betalen het eerste seizoen € 237,50 contributie.

Lidmaatschapscriteria

Officiële lidmaatschapscriteria van de UOS:

 • Tot de UOS kunnen als lid worden toegelaten personen die:
  a) directeur en/of eigenaar of vennoot van een onderneming van minimaal 5 FTE zijn;
  b) in het geval van overheden: ambtelijk of bestuurlijk eindverantwoordelijk zijn;
  c) volksvertegenwoordiger zijn (zie laatste bullet).
 • Het bedrijf of het bedrijfsonderdeel waar leden werkzaam zijn, dient gevestigd te zijn in de regio Utrecht. De kwaliteit en de zakelijke integriteit van zowel de persoon als het bedrijf waarvoor die persoon werkt, zijn belangrijke selectiecriteria. Er wordt bij de toelating van nieuwe leden getoetst of hun lidmaatschap bijdraagt aan een veelzijdige, evenwichtige samenstelling van het ledenbestand zoals in art. 5 lid 2 van de statuten omschreven.
 • De bedrijfsomvang van het betreffende bedrijf of het bedrijfsonderdeel is bij toelating eveneens een belangrijk criterium. De bedrijven dienen groot dan wel middelgroot, gemeten naar de gemiddelde omvang in dezelfde branche, dan wel toonaangevend in dezelfde branche te zijn. Voor wat betreft de besluitvorming omtrent de toelating als lid geldt als richtsnoer een personeelsbezetting van ten minste 5 FTE. In branches waarbij een vaste schil van 5 FTE niet gebruikelijk is, komen ook (kandidaat)leden in aanmerking voor het UOS-lidmaatschap, indien zij ruimschoots aan de 5 FTE-norm voldoen als de flexibele schil wordt meegewogen. Bij overheden en/of bij instellingen is het relatieve belang van een afdeling/functie of portefeuille in relatie tot het Utrechtse bedrijfsleven doorslaggevend.
 • Tot een bedrijfsomvang van 40 FTE is per bedrijf een lid toegestaan. Bij bedrijven groter dan 40 FTE kunnen twee leden worden toegelaten. Het tweede lid dient, evenals het eerste lid, een actieve rol als ondernemer of bestuurlijk eindverantwoordelijke in het bedrijf te vervullen en aan dezelfde criteria voor het functieniveau te voldoen. Voor het tweede lid wordt hetzelfde contributiebedrag in rekening gebracht. Het lidmaatschap is gekoppeld aan het bedrijf en aan een vaste contactpersoon.
 • Per gemeentelijke overheid worden ongeacht de grootte drie leden toegelaten, met uitzondering van de gemeente Utrecht, waarvoor een maximum van zes leden geldt. Per bovengemeentelijke overheid worden per identiteit ten hoogste zes leden toegelaten. De uit de overheid afkomstige personen kunnen zowel uit de ambtelijke als bestuurlijke sector afkomstig zijn.
 • Leden van de Ie en 2e Kamer kunnen lid worden, mits deze parlementariërs in de regio Utrecht woonachtig zijn.

Uitzonderingscriteria

Naast de hiervoor genoemde lidmaatschapscriteria hanteert het UOS-bestuur in voorkomende gevallen een aantal uitzonderingscriteria t.a.v. het lidmaatschap.

Het bestuur kan besluiten een lidmaatschap toe te kennen of te continueren wanneer:

 • het lid een bekende Utrechtse "opinion maker", een in meerdere opzichten bekende of "kleurrijke" Utrechtse persoonlijkheid is (o.a. bekende schrijver, TV-persoonlijkheid of kunstenaar);
 • het lid een aansprekende Utrechtse ondernemer is, die zijn sporen in het ondernemerschap heeft verdiend;
 • het lid een bedrijf met een relevante maatschappelijke of min of meer unieke positie in de regio Utrecht heeft (unieke branches met gemiddeld minder dan 5 FTE zoals de creatieve en culturele sector, architectenbureaus of opkomende markten);
 • het lid voorzitter/directeur is van een grotere zakelijke ondernemersvereniging in de regio Utrecht;
 • het lid indirecte bestuurder is van een bedrijf dat aan de officiële criteria voldoet, als vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Voordracht lidmaatschap

Als nieuw lid wordt u in de regel via een UOS-lid voorgedragen en eventueel eerst tijdens een UOS-bijeenkomst geïntroduceerd. De ledencommissie beslist daarna over uw voordracht. U kunt ook uzelf introduceren door u aan te melden d.m.v. het formulier 'Lid worden' op deze website. Indien gewenst of van toepassing neemt een bestuurslid van de UOS-ledencommissie vervolgens contact met u op voor een eerste kennismaking. Als u voldoet aan de lidmaatschapscriteria ten aanzien van uw bedrijf/organisatie en uw functie is de kans groot dat we u als nieuw lid kunnen verwelkomen. Wij sturen u dan graag een bevestiging van uw lidmaatschap met aanvullende informatie.

Wijzigen en opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap is persoonlijk en formeel gekoppeld aan de onderneming of organisatie, waar het UOS-lid werkzaam is. Wanneer u bijvoorbeeld van werkgever verandert, kunt u bij het UOS-secretariaat een mutatieformulier opvragen t.b.v. de continuering van uw lidmaatschap via een andere onderneming of organisatie en t.b.v. de overdracht van het lidmaatschap namens uw vorige onderneming of organisatie aan uw opvolger. Uw opvolger dient eveneens aan de lidmaatschapscriteria van de UOS, zoals hierboven aangegeven, te voldoen.

Wanneer u niet meer voldoet aan de criteria geldend voor uw lidmaatschap, wordt uw lidmaatschap beëindigd aan het einde van het verenigingsjaar, volgend op het verenigingsjaar waarin niet meer aan de criteria werd voldaan. Daarna kunt u besluiten om lid te worden van de NUOS. De NUOS is een netwerk van oud UOS-leden, die graag in contact met elkaar blijven en eenmaal per maand een bijeenkomst met elkaar organiseren. De UOS en de NUOS organiseren twee- tot driemaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst. U kunt uw lidmaatschap opzeggen door dit voor de start van het nieuwe UOS-seizoen schriftelijk kenbaar te maken aan het UOS-secretariaat, te weten vóór 1 augustus van enig kalenderjaar.