Privacy Beleid UOS

De Utrechtse Ondernemers Sociëteit (UOS) is de toonaangevende vereniging voor ondernemers, directeur-/eigenaren en bestuurders uit de regio Utrecht. De UOS biedt een platform aan ondernemende bestuurders van middelgrote tot grotere organisaties om te netwerken, inhoudelijk te debatteren en bijzondere evenementen en verrassende ervaringen te beleven. De UOS is in 1985 opgericht en combineert een ongedwongen en informeel karakter met ruim dertig jaar aan tradities, die zeer de moeite waard zijn.

De UOS heeft tot doel:

Het verbeteren en in stand houden van de contacten tussen ondernemers in de regio Utrecht en het realiseren van een sterkere binding tussen ondernemers en vertegenwoordigers van provinciale en lokale (semi) overheidsinstellingen.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door:

  • Het regelmatig organiseren van bijeenkomsten voor personen die aan de in het doel gestelde kwaliteiten voldoen.
  • Het verbreden van inzichten en kennis op het gebied van het creëren van optimale omstandigheden voor het vestigen en in stand houden van bedrijven, zowel voor de in dat bedrijf werkenden als voor de (Utrechtse) omgeving.
  • Het stimuleren van een goed vestigingsbeleid en -klimaat in Utrecht (en omgeving) ten behoeve van bedrijven en ondernemers.
  • Het promoten van Utrecht (en omgeving).
  • Het uitoefenen van allerhande activiteiten die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.

De UOS hecht veel waarde aan de bescherming van de gegevens van haar leden. In dit Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met de verzamelde persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De UOS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit document;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door de UOS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • voor het administreren en factureren van uw UOS-lidmaatschap;
  • om u te laten deelnemen aan de UOS-bijeenkomsten en de jaarlijkse buitenlandreis;
  • om u nieuwsbrieven en uitnodigingen te sturen per e-mail of via de UOS WhatsApp groep voor de UOS-bijeenkomsten en jaarlijkse business trip.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij algemene persoonsgegevens van u vragen. Zie hiertoe de bijlage ‘Gebruik persoonsgegevens UOS’, categorie A.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons levert, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internetomgeving van de UOS;
  • het verzorgen van de ledenadministratie en financiële administratie (zie de categorieën E en F in de bijlage ‘Gebruik persoonsgegevens UOS’);
  • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
  • het organiseren van de jaarlijkse buitenlandreis.

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hiervoor expliciete schriftelijk toestemming geeft. Wij geven echter nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Wij zullen de door u verstrekte gegevens dus niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Toegang tot informatie over de leden op de website

Als lid kunt u met uw individuele gebruikersnaam en wachtwoord inloggen op het ledendeel van de UOS-website. U kunt zich op die manier via de website aanmelden voor bijeenkomsten en bekijken welke andere leden zich ook hebben aangemeld. Ook kunt u informatie opzoeken van andere leden via de knop “leden”. Afhankelijk van de gegevens die leden ter inzage beschikbaar willen stellen, is van hen informatie zichtbaar volgens categorie B in de bijlage ‘Gebruik persoonsgegevens UOS’.

Als UOS lid dient u zich met betrekking tot de informatie van de andere UOS leden ook in alle gevallen te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat u de informatie van overige UOS leden niet kunt verstrekken aan derde partijen, tenzij de UOS hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft gegeven. Als u een ander lid wilt mailen, dient u zelf te zorgen voor zijn/haar toestemming hiervoor. Een aankondiging of uitnodiging voor de leden kunt u op het Prikbord van de UOS-website plaatsen. Dit is alleen te gebruiken en in te zien door de leden.

Op de homepage staan de logo’s van bedrijven/organisaties vermeld die lid zijn van de UOS. Deze linken door naar hun eigen website. Daarnaast gebruiken wij van u en andere leden gemaakt beeldmateriaal om bezoekers van onze website een beeld van de evenementen te geven.

Aanmelden introducé

Als lid kunt u na inloggen op de website een introducé aanmelden voor een bijeenkomst. De gegevens die van de introducé worden gevraagd, staan bij categorie C in de bijlage ‘Gebruik persoonsgegevens UOS’.

Deze gegevens zijn voor de UOS van belang om te bepalen of de introducé voldoet aan de toelatingscriteria van de UOS en introductie aldus mogelijk is. De voornaam, achternaam en bedrijfsnaam worden alleen gebruikt voor de presentielijst en een naambadge voor de betreffende bijeenkomst (zie ook categorie G in de bijlage ‘Gebruik persoonsgegevens UOS’). Na de introductie wordt het e-mailadres van de introducé eenmaal door de UOS gebruikt om de introducé uit te nodigen voor het lidmaatschap van de UOS. Als de introducé niet reageert of geen belangstelling heeft, worden zijn/haar gegevens verwijderd.

Aanmelden nieuwsbrief

Via de UOS-website is het voor derden mogelijk zich aan te melden voor de nieuwsbrief van de UOS. Gegevens van de aanmelder die via de website bewaard worden, zijn te vinden onder categorie D van de bijlage ‘Gebruik persoonsgegevens UOS’.
De leden van de UOS kunnen in hun lidmaatschap profiel op de website zelf aanvinken of zij de nieuwsbrief wel of niet willen ontvangen.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
De UOS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord beleid voor het ledendeel van de UOS-website, waar u andere leden kunt opzoeken en zelf uw gegevens kunt bijwerken.
  • De website is voorzien van een SSL-beveiligingscertificaat.
  • We maken op regelmatige basis back-ups van de persoonsgegevens van de leden (Excel downloads) om deze te kunnen herstellen bij evt. fysieke of technische incidenten met de website.
  • Documenten voor bestuurs doeleinden worden beveiligd gemaild aan de bestuursleden.
  • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
  • Het bestuur en secretariaat zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bij verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u geen rechten meer ontlenen aan uw lidmaatschap. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact

Als UOS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacybeleid of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de het volgende e-mail adres t.a.v. Saskia van den Eerenbeemt /  bestuur: secretariaat@uos.nl

Versie 1.3, maart 2021

 

Bijlage

Gebruik persoonsgegevens UOS

 

A. Lidmaatschapsaanmelding via de website

Persoonsgegevens:
voorletter(s)
titulatuur (facultatief in te voeren)
voornaam
achternaam
geslacht
geboortedatum (facultatief in te voeren)
privé e-mailadres (facultatief in te voeren)
privé adres, telefoon + mobiel nummer (facultatief in te voeren + aan te vinken keuze wel/niet zichtbaar voor de andere leden in het ‘smoelenboek’ op het ledendeel van de website)

Bedrijfsgegevens:
bedrijfsnaam
website
zakelijk mailadres
functie in bedrijf
nevenfuncties (facultatief in te voeren)
branche
nieuwsbrief ontvangen (aan te vinken keuze wel/niet)
omschrijving bedrijfsactiviteiten (facultatief in te voeren)
aantal medewerkers (FTE)
voorgedragen door UOS-lid (facultatief in te voeren)
motivatie UOS-lidmaatschap (facultatief in te voeren)
namen van bekende UOS-leden (facultatief in te voeren)
postadres
bezoekadres (indien afwijkend)
factuuradres (indien afwijkend)
telefoon (facultatief in te voeren)
mobiel nummer (facultatief in te voeren)
factuur referentie (facultatief in te voeren)

 

B. Smoelenboek UOS-leden op de website (alleen voor leden toegankelijk na inloggen)

Algemeen overzicht:
foto van het lid

voornaam
achternaam
bedrijfsnaam

Overige info na doorklikken op een lid:
naam
voorletters
bedrijfsnaam
functie in bedrijf
extra functies
branche
bedrijfsomschrijving
privé adres (indien het lid dit heeft ingevuld en toestemming heeft gegeven het te tonen)bezoekadres
postadres
website
e-mail (zakelijk)
telefoon (zakelijk)
mobiel nummer (zakelijk)

Zichtbaarheid (aangesloten leden) via publieke pagina UOS-website
Dit omvat een lijst met namen van aangesloten bedrijven/organisaties met een koppeling naar hun eigen website. Tevens worden foto’s geplaatst van onze evenementen, hierdoor kan uw beeldmateriaal zichtbaar zijn op het publieke deel van de website.

C. Aanmelden introducés voor bijeenkomsten (via UOS-website)

Persoonsgegevens:
voornaam
achternaam
e-mailadres
geslacht
naam van introducerend UOS-lid

Bedrijfsgegevens:
bedrijfsnaam
functie in bedrijf
aantal medewerkers (FTE)
vestigingsplaats

D. Aanmelden voor nieuwsbrief via de website

Persoonsgegevens:
voorletters
achternaam

Bedrijfsgegevens:
e-mailadres
bedrijfsnaam
website (facultatief in te voeren)

E. Ledenadministratie secretariaat UOS (via website en Excel download)

Persoonsgegevens:
voorletters
titulatuur (indien ingevoerd)
voornaam
achternaam
geslacht
geboortedatum (indien ingevoerd)
privé e-mailadres (indien ingevoerd)
functie in bedrijf
nevenfuncties (indien ingevoerd)
privé adres, telefoon + mobiel nummer (indien ingevoerd)

Bedrijfsgegevens:
bedrijfsnaam
website
zakelijk e-mailadres
branche
nieuwsbrief aangemeld (wel/niet)
omschrijving bedrijfsactiviteiten (indien ingevoerd)
aantal medewerkers (FTE)
voorgedragen door UOS-lid (indien ingevoerd)
motivatie UOS-lidmaatschap (indien ingevoerd)
namen van bekende UOS-leden (indien ingevoerd)
postadres
bezoekadres
factuuradres
telefoon (indien ingevoerd)
mobiel nummer (indien ingevoerd)
factuur referentie (indien ingevoerd)

Algemeen:
user ID (lidmaatschapsnummer)
datum ingang lidmaatschap
UOS-functie (lid of bestuurslid)
persoonlijke quote over UOS (facultatief door het lid in te voeren, wordt ook op homepage getoond)
eventuele opmerkingen UOS (bij mutaties in lidmaatschap)
einddatum lidmaatschap
evt. reden einde lidmaatschap
login gegevens lid

F. Boekhouding UOS

Overzicht van contributienota’s en deelnamefacturen buitenlandreis per boekjaar d.m.v. een Excel download van de ledenlijst via de UOS-website, waarin ook de betalingen worden bijgehouden. Word samenvoegbestanden van verzonden facturen.

Persoonsgegevens:
ID-nummer lid (= factuurnummer)
geslacht
titulatuur
voorletters
voornaam
achternaam

Bedrijfsgegevens:
bedrijfsnaam
factuuradres
eventuele factuurafdeling
eventuele factuur referentie
e-mailadres

De bestanden worden beheerd door het UOS-secretariaat. De penningmeester heeft inzage in de bestanden en stelt de jaarrekeningen op. De financiële bestanden worden bewaard gedurende een termijn die de belastingdienst verplicht stelt.

G. Presentielijsten UOS-bijeenkomsten (via de website in Excel download)

voorletters
voornaam
achternaam
bedrijfsnaam

H. Archief oud-leden (via de website en Excel downloads)

Zie E. Vanwege een jaarlijkse ‘alumnibijeenkomst’ (Zomerparty) behoudt de UOS de gegevens van oud-leden die vanaf 1 augustus 2017 geen lid meer zijn, mits zij toestemming hebben gegeven dat hun naam, telefoonnummer en e-mailadres blijft geregistreerd.